Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

História

Symboly obce

Pri obnovovaní, respektíve znovuzavádzaní historických symbolov obcí do používania sa na Slovensku v absolútnej väčšine vychádza zo znakov, ktoré tieto obce používali v minulosti na svojich úradných a teda oficiálnych pečatiach, respektíve pečiatkach. Taká pečiatka sa našla aj v rámci pátrania po pôvodnej symbolike užskej obce Beša, ktorá v súčasnosti patrí do okresu Michalovce.

Pečiatka V kruhopise atramentovej pečiatky sa dá prečítať jasný text v znení: *UNG VÁRMEGYE BÉS KÖZSÉG 1904* - *UŽSKÁ STOLICA OBEC BEŠA 1904*, z čoho možno usudzovať, že pečiatkovadlo, ktorým bola pečiatka vyhotovená, bolo vyrobené v roku 1904. Tento letopočet je pomerne nový a je viac než pravdepodobné, že dedina Beša vlastnila a používala už predtým staršie pečate.

V strede pečatného poľa pečiatky z roku 1904 je pomerne jednoducho, schematicky, ale súčasne veľmi jednoznačne stvárnený vták s dlhým krkom, celkom mierne ohnutým zobákom, obrátený (heraldicky) doľava, ktorý stojí na svojej ľavej nohe a v pravej nohe zdvihnutej pred seba drží kameň. Túto figúru identifikuje heraldika jednoznačne a jedine ako žeriava. „Klasická čistota“ znaku umožňuje zároveň oprávnen predpokladať, že žeriav bol symbolom Beše už v prvej polovici 19. storočia, ba možno skôr.

Niekdajšie prijatie žeriava ako znaku Beše svedčí o dvoch veciach. Z hľadiska obsahu ide o prejav skutočnosti, že tento vták sa v miestnom chotári, najmä v jeho západnej a južnej časti, v ktorej sa nachádzali mŕtve ramená Laborca a Latorice, močiare a lužné lesy, objavoval v hojnej miere. Je tomu tak vlastne dodnes, pretože žeriav popolavý sa tu, ako vo svojom prirodzenom biotope, vyskytuje stále, najmä v jarných mesiacoch. Z hľadiska formy tohto žeriava je zasa zrejmé, že na jeho stvárnení sa (buď to priamo, či nepriamo) zúčastnil človek vzdelaný v erbovníctve, lebo bol prezentovaný v typicky heraldickej figúre rezervovanej práve pre žeriava.

Z doteraz povedaného vyplýva, že žeriav ako historický znak Beše spĺňa všetky kritériá na jeho obnovenie ako moderného erbu tejto obce aj dnes. Podľa možnosti čo najvernejšie prekreslenú figúru z citovaného sfragistického podkladu treba len preniesť na pozdnogotický štít, ktorý sa dnes používa na Slovensku ako vo všeobecnosti najsprávnejší.