Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Školstvo

Tunajšia  materská  škola  bola  uvedená  do  prevádzky  14.oktobra 1988. Začiatkom  roka  2018  sa  uskutočnilo  výberové  konanie  na  rozvoj  a rekonštrukciu  materskej školy.  Investičnú  podporu  poskytla  vláda  Maďarskej  republiky  vrátane  Fondu  Gábora  Bethlena.  Dňa  9.novembra 2018  sa  uskutočnilo  slávnostné  odovzdávanie  zrekonštruovanej  budovy  materskej školy  za  účasti  širokej  verejnosti  obce.
Prostredie materskej školy  spĺňa  estetické  a emocionálne  kvality.  V triede  je  priaznivá  sociálno-emocionálna  atmosféra, cieľavedome  vytvorené  podnetné  prostredie  inšpirujúce  deti  na  spontánne  i zámerné  učenie. Vlastné  zameranie  materskej  školy  sa  orientuje  na  získavanie  vedomostí,  zručností  a návykov  prostriedkami  tvorivej  a humanistickej  výchovy.
Náš  výchovno-vzdelávací  program  v sebe  zahŕňa  úlohy, ktoré  prispievajú  k obohacovaniu  poznatkov  a emocionalitu  detí  o regionálne  vedomosti  a kultúrne  tradície. V priebehu  výchovno-vzdelávacieho  procesu  vedieme  deti  k aktívnemu  poznávaniu  prírodného  okolia, k rozvíjaniu  pozitívneho  vzťahu  k prírode ,k  ochrane  prírodného  a životného  prostredia. Prostriedkami  hrových  činností  sa  zameriavame  na  rozvoj  pohybových, pracovných, komunikačných  i umeleckých  zručností.
Interiér  materskej  školy  zahrňuje  kvalitné  edukačné  prostredie, kde  je  vymedzený  priestor  pre  hrové  i pracovné  kútiky  ako  aj  voľný  priestor  pre  spoločné  pohybové  aktivity.  Exteriér  materskej  školy, jeho  blízke  okolie  je  možné  využívať  na  pozorovanie  spoločenského  a prírodného  prostredia.  Školský  dvor  slúži  na  realizáciu  niektorých  organizačných  foriem  výchovy  a vzdelávania  pri  pobyte  vonku  ako  edukačné  aktivity  alebo  pohybové  a relaxačné  cvičenia.
V spolupráci  so  zriaďovateľom  a prevádzkovateľom  materskej  školy  plánujeme  zmodernizovať  vybavenie  školského  dvora  tak, aby  spĺňal  požiadavky  platných  legislatívnych  noriem  a hygienické  kritéria.
Svojim  angažovaním sa  budeme  podieľať  na  tom, aby  našu  materskú  školu  charakterizovalo  kvalitné  edukačné  prostredie, ktoré  poskytne  deťom  tvorivú  atmosféru  a pohotovosť  na  učenie.

Identifikačné  údaje  zariadenia

Názov  zariadenia:  
Materská  škola  s vyučovacím  jazykom  maďarským  -  Óvoda  ,Hlavná  100  ,Beša-Bés

Adresa:
Beša , Hlavná  100 , 076 72

Druh  zariadenia: 
Školské  účelové  zariadenie  zabezpečujúce  výchovno-vzdelávaciu  starostlivosť o deti  predškolského  veku. Celodenná prevádzka

Zriaďovateľ: Obec  Beša
Prevádzkovateľ: Obec  Beša
Štatutárny orgán: Starosta  obce

Kontakty:
Tel.:
 056/639 55 70
E-mail: 
msbesa@centrum.sk 

Motto: Každé  dieťa  je  jedinečné  a v každom  jednom  sa  ukrýva  potenciál  urobiť  svet trochu  lepším.