Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Malá obecná kompostáreň

 14.05.2024

Názov projektu:  Malá obecná kompostáreň

Názov príjemcu: Obec Beša

Výška poskytnutej dotácie: 93 648,00 EUR

Rok poskytnutia dotácie: 2023

Cieľ projektu:

Zvýšenie miery recyklácie a zníženie množstva komunálneho odpadu ukladaného na skládku odpadov

Prínosy projektu:

- zvýšenie množstva vytriedených a zhodnotených zložiek odpadu,

- zníženie množstva zmesového komunálneho odpadu ukladaného na

  skládku, 

- zabezpečenie celého reťazca od pôvodcu odpadu až po využitie

  finálneho produktu,

- zlepšenie povedomia občanov o problematike triedeného zberu

  a recyklácie odpadov,

- celkové zlepšenie životných podmienok občanov a návštevníkov obce,

- zabezpečenie súladu s cieľmi Stratégie environmentálnej politiky SR

  do roku 2030.

Tento projekt bol zrealizovaný s podporou Environmentálneho fondu

www.envirofond.sk


Zoznam aktualít:

1 2 >